That S The Sound Hyoshigi Japanese Instrument Best Version